Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą "Fundacja Polonia Semper Fidelis", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została przez Fundatorów:
Andrzeja Cedro, Adama Gałkowskiego zwanych dalej "fundatorami", Zbigniewa A. Judyckiego, aktem notarialnym REP A 9116/2010.

§ 2. Osobowość prawna
Fundacja posiada osobowość prawną

§ 3. Siedziba, teren działania, struktura organizacyjna

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa;
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe oraz powoływać oddziały za granicą;
 4. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na języki obce;
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. Organ nadzorujący
Organem nadzorującym jest minister właściwy ze względu na cele Fundacji - Minister Spraw Zagranicznych

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 4. Cele i formy działania Fundacji
Celem Fundacji jest badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat wkładu Polaków w rozwój cywilizacyjny świata, ich udziału
w kształtowaniu idei zjednoczonej Europy i jej realizacji, w szczególności zaś:

 1. podejmowanie badań naukowych na temat osiągnięć środowisk emigracyjnych i polonijnych w różnych krajach w dziedzinach nauki, techniki
  i twórczości artystycznej;
 2. upowszechnianie wiedzy na temat tych osiągnięć - zarówno w kraju, jak i zagranicą;
 3. korzystanie z regulacji prawnych i organizacyjnych oraz z doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestiach polityki regionalnej
  i wspólnot etnicznych;
 4. wpieranie innych inicjatyw służących podtrzymywaniu związków Polonii z jej krajem pochodzenia;
 5. promowanie historii Polski i Europy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i realizację projektów naukowych, popularnonaukowych i artystycznych,
 2. organizacja wystaw, konferencji, koncertów i innych tego rodzaju spotkań,
 3. działalność wydawniczą (książki, czasopisma i inne),
 4. publikacje na nośnikach cyfrowych,
 5. opracowywanie prezentacji multimedialnych,
 6. produkcję lub udział w produkcji widowisk, spektakli, filmów,
 7. fundowanie stypendiów dla twórców,
 8. przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinach bliskich statutowym celom Fundacji,
 9. prowadzenie strony internetowej,
 10. współpracę i wspieranie działalności innych instytucji, organizacji i osób realizujących cele zbieżne z celami Funkcji,
 11. inne działania niezbędne do realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 5. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 6. Dochody Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. dochodów ze zbiórek i innych imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
 5. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 7. Osoby fizyczne i prawne, dokonujące na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości przynajmniej 10.000 zł (dziesięć tysięcy) lub, w przypadku osób zagranicznych 3000 euro (trzy tysiące), uzyskują tytuł Przyjaciela Fundacji, o ile wyrażą takie życzenie. Tytuł ten ma charakter osobisty.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 8. Organami Fundacji jest - Zarząd Fundacji.

§ 9. Sposób powoływania Zarządu
Zarząd powoływany jest przez Fundatorów większością głosów.

§ 10. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd Fundacji składa się z l do 3 osób, wybieranych przez Fundatorów działających łącznie;
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji;
 3. Zarząd powoływany jest na 3-letnią kadencję;
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 11. Kompetencje Zarządu
Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. kieruje działalnością Fundacji, a w szczególności:
  1. opracowuje i uchwala wieloletnie i roczne programy Fundacji,
  2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  3. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
  4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  5. tworzy oddziały Fundacji,
  6. ustala regulamin pracy Biura Fundacji,
  7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pracujące w Fundacji,
  8. reguluje zasady zatrudnienia innych osób w Fundacji oraz ich wynagrodzenia,
  9. podejmuje decyzje o przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
  10. może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób o wybitnym w swojej dziedzinie dorobku oraz Kapitułę Nagród Fundacji.

§ 12. Członkowie Zarządu oraz ciał doradczych mogą, z tytułu pełnienia swych funkcji, być wynagradzani i nagradzani.

§ 13. System głosowania Zarządu
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 14. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
- Prezes Zarządu samodzielnie;
- dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział V. Zmiana statutu

§ 15. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 16. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją

§ 17.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, po czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 18.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych
  i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundatorów, którzy wyznaczają likwidatora.
 3. Środki majątkowe, pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji, przeznaczone będą na cele tożsame z celami fundacji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 19.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy;
 2. Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.