Publikacje

Papież Słowianin zwiastun nadziei

Redakcja: A. Dobroński, M. Jagosz, A. Judycka, Z. Judycki, J. Sęk
Toruń 2000, s. 430 (wyd. albumowe).
[Publikacja ukazująca 20 lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II w aspekcie historyczno-dokumantalnym. Album uhonorowany I nagrodą na najbardziej interesującą publikację Salonu Książki Polonijnej w Brukseli 2000].

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007).
Z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce


Autor: Adam Gałkowski
Wydawca: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2007, s. 208 + 54 nlb.
[Historia KRASP-u, z uwzględnieniem wcześniejszych projektów i form organizacji autonomii i samorządności akademickiej w Polsce].

Protokoły posiedzeń Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14 IV - 29 X 1848)

Redaktorzy: Stefan Kieniewicz, Franciszka Ramotowska
Opracowanie rękopisów: Adam Gałkowski, Stefan Kieniewicz, Franciszka Ramotowska, Wiktoria Śliwowska
Wydawca: Wydawnictwo DiG
Warszawa 1996, s. 306
[Interesujący wątek z dziejów Wiosny Ludów w Galicji, po raz pierwszy zilustrowany integralną publikacją "protokołów"].

Straty Warszawy 1939-1945. Raport

Redaktor: Wojciech Fałkowski
Redaktor prowadzący: Adam Gałkowski
Słowo wstępne: Lech Kaczyński
Wprowadzenie: Wojciech Fałkowski
Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawa 2005, s. 696.
[Bogato ilustrowane wydawnictwo naukowe ukazujące straty Warszawy w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego].

Wiosna Ludów w Królestwie Polskim. Organizacja 1848 roku

Redaktorzy tomu: Włodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Wiktoria Śliwowska
Opracowanie rękopisów: Włodzimierz A. Djakow, Adam Gałkowski, Galina W. Makarowa, Wiktoria Śliwowska
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN
Wrocław 1994, s. 584
[Wydawnictwo źródłowe].

Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego (1862-1864)

Seria: Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty
Redaktorzy tomu: Włodzimierz A. Djakow, Stefan Kieniewicz
Opracowanie rękopisów: S. Kieniewicz, Franciszka Ramotowska, Wiktoria Śliwowska
Współudział: Tamara F. Fiedosowa, Adam Gałkowski, Jurij I. Sztakelberg
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN
Wrocław 1986, s. 376
[Wydawnictwo źródłowe].

„Nauka i szkolnictwo wyższe”

Redaktor Naczelny: Ireneusz Białecki
Sekretarz Redakcji: Adam Gałkowski
Wydawca: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski
[półrocznik naukowy].

„Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”

Redaktor naczelny: Jan Piskurewicz
Sekretarz Redakcji: Adam Gałkowski
Wydawca: Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki, Warszawa
[Rocznik naukowy].

\

Duszpasterstwo policyjne

Współautor, red. i oprac.: Zbigniew Judycki
Warszawa 2009, s. 232.
[Część I: słownik biograficzny polskich kapelanów policyjnych; część II: wywiady, wspomnienia i wypowiedzi kapelanów policyjnych; liczne ilustracje w tekście].

Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny

Autorzy: Włodzimierz A. Djakow, Adam Gałkowski, Wiktoria Śliwowska, Włodzimierz M. Zajcew
Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN
Wrocław 1990, s. 560
[Ponad 3300 biogramów opatrzonych notkami bibliograficznymi].

Pamiętniki więźnia stanu i zesłańca

Autor: Walerian Staniszewski
Opracowanie rękopisu: Adam Gałkowski, Wiktoria Śliwowska
Posłowie: Wiktoria Śliwowska
Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Warszawa 1994, s. 334
[W. Staniszewski (1822-1906) został aresztowany (1848) i zesłany w "sołdaty" na Syberię za lekturę zakazanych wydawnictw. Do Królestwa Polskiego powrócił w 1856].

Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku

Autor: Jan Wiktor Sienkiewicz
Lublin-Londyn 2003, s. 326, il. 334.

Hospicja Nadziei-Hospices of Hope

Pod red. Zbigniewa Krawczyka, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk i Jana Wiktora Sienkiewicza
Warszawa-Londyn 2004, s. 156,
il. 3, 7 tablic kolorowych w tekście.

Polscy Kawalerowie Legii Honorowej

Opracowanie: Zbigniew Judycki
Wydawca: CAN
Warszawa 2015, s. 208
[Bogato ilustrowany, często mało znanymi fotografiami, słownik biograficzny opracowany przez znanego biografistę Polonii Zbigniewa Judyckiego].