Najważniesze przedsięwzięcia i projekty fundacji

2014

 1. Fundacja, w oparciu o zasoby Instytutu Badań Biograficznych z Vaudricourt we Francji, a także zaprzyjaźnionych z fundacją osób prywatnych
  i instytucji naukowych zajmujących się zagadnieniami Polonii rozbudowywała swoje Archiwum Polonii we współpracy z wydawnictwem CAN
  z Warszawy. Z zasobów tych już skorzystano podczas opracowywania publikacji Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację i kulturę francuską oraz leksykonu Polscy sportowcy w świecie. Należy dodać, że Archiwum Polonii to również bogate archiwum unikatowej fotografii – wiele
  z nich ilustruje publikacje, którym patronuje fundacja;
 2. Fundacja wspierała obydwa wymienione plany wydawnicze. Ponadto objęła patronat nad publikacją Dzień Pierwszy, której treścią są wspomnienia dnia wyboru kard. Wojtyły na papieża. Pozycja ta to zbiór unikatowych, często wzruszających, niezwykłych relacji osób wspominających ten szczególny dla polskiej historii dzień – pierwszy dzień ogromnych nadziei Polaków na „odmienione oblicze... tej ziemi". Publikacja ta ukazała się
  w listopadzie 2014 roku;
 3. Fundacja była organizatorem XII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację
  i kulturę francuską
  . Sympozjum odbyło się w połowie listopada w Kirach k. Zakopanego. Współorganizatorem i sponsorem sympozjum było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamiarem organizatorów jest opublikowanie wygłoszonych w Kirach referatów w formie posympozjalnej publikacji;
 4. W 2014 roku kontunuowano prace nad projektem „Polacy dla Europy – Polacy żyjący na obczyźnie współtwórcami europejskiej cywilizacji".


2013

 1. Fundacja, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2013 roku skupiała swoje działania na budowaniu Archiwum Polonii, tworzonego przez wiele lat przez Instytut Badań Biograficznych z Vaudricourt we Francji. Wokół idei upowszechniania wiedzy o Poloniii, a tym samym tworzenia pomostu między Polską a Polonią, skupiła się grupa naukowców i badaczy Polonii. Fundacji udało się pozyskać wielu współpracowników – naukowców polskich i zagranicznych uczelni.
 2. W 2013 roku kontunuowano prace nad długofalowym projektem „Polacy dla Europy – Polacy żyjący na obczyźnie współtwórcami europejskiej cywilizacji".
  Projekt ten ma być wystawą polskich dokonań w Europie. Polacy i osoby polskiego pochodzenia tworzyły historię wielu dziedzin i dzisiejszy obraz wielu krajach Europy. Zaawansowany proces pozyskiwania ikonografii, a także materiałów do projektów plansz pozwalają sądzić, że opracowania dotyczące treści wystawy będą gotowe w styczniu 2016 roku;
 3. Fundacja realizowała także wsparcie dla planów wydawniczych, które popularyzują Polskie dokonania w świecie, m.in. uaktualniono zasoby biograficzne, dotyczące polskich sportowców, żyjących na obczyźnie, którzy występowali lub nadal występują na sportowych arenach całego świata. Projekt sfinalizowano, co umożliwiło wydanie leksykonu „Polscy sportowcy w świecie" w początkach 2014 roku;
 4. Fundacja objęła patronatem wystawę prac malarskich Alfonsa Kułakowskiego „Okna do Boga", eksponowaną w Muzem Niepodległości w Warszawie. Patronat ten staje się jednocześnie początkiem współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie;
 5. Fundacja objęła patronatem publikację, której treścią są wspomnienia dnia wyboru kard. Wojtyły na papieża. Ten znaczący dla polskiej historii przełomowy moment jest zbiorem relacji ponad 200 osób, w tym znakomitości świata polityki, kultury, ludzi nauki, przedsiębiorców, a także wielu profesji i z wielu krajów świata. Publikacja ta ukazała się w 2014 roku;
 6. Zarząd podjął także decyzję o wspieraniu publikacji poświęconych biografistyce, a wydawanych przez Redakcję Informatorów Biograficznych. M.in. poprzez dostęp do archiwów Fundacji wspierano wydanie „Encyklopedii Policji" oraz Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci" poświęconego muzealnictwu i archiwistyce;
 7. Fundacja była współorganizatorem sympozjum naukowego poświęconego muzealnictwu, archiwistyce, kolekcjonerstwu i wystawiennictwu policyjnemu. Sympozjum odbywało się w Warszawie, Kielcach i Katowicach;


2012

 1. Jeszcze w 2011 roku powstała strategia działań i przykładowa plansza wystawowa projektu „Polacy dla Francji". Uchwałą Zarządu fundacji z lutego 2012 roku zdecydowano o zmianie formuły wystawy, zmieniono tytuł wystawy na „Polacy dla Europy", wzbogacono wystawę o nowe treści;
 2. Polacy dla Europy – Polacy żyjący na obczyźnie współtwórcami europejskiej cywilizacji
  Projekt ten ma być wystawą polskich dokonań w Europie. Autorzy chcieli przede wszystkim uzmysłowić potencjalnemu odbiorcy, jak wielu naszych rodaków kreowało dzisiejszy obraz Europy, w jak wielu dziedzinach Polacy odnosili sukcesy i jak niezwykłe były to dzieła. Projekt jest kontynuowany, tym bardziej, że powstała nowa, zwarta strategia działań, opracowano strukturę organizacyjną, projekt finansowania, powstały również opracowania podstawowych elementów graficznych, w tym pierwsze projekty plansz wystawowych;
 3. W 2012 roku Fundacja sformułowała także plany wydawnicze, podjęła się m.in. uaktualnienia zasobów biograficznych, dotyczących polskich sportowców, żyjących na obczyźnie, którzy występowali lub nadal występują na sportowych arenach całego świata (projekt był kontynuowany w 2013 roku);
 4. Opracowano wystawę prewencyjną PZU, dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie oryginalnych ulotek oraz plakatów, które powstawały w okresie PRL. Archaiczne już dzisiaj hasła i rozwiązania graficzne, stosowane w latach 1945-1980 sprawiły, że cieszyła się ona ogromnym powodzeniem. Realizację wystawy umożliwiło podpisanie umowy z PZU;
 5. Podjęto decyzję o ustanowieniu Medalu „Za zasługi dla Fundacji Polonia Semper Fidelis" wg projektu Wojciecha Siudmaka, znanego polskiego malarza, mieszkającego stale we Francji. Medal jest przyznawany osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do wzbogacania Archiwum Polonii, pomagają w pracach fundacji i znacząco wspomagają jej działania;
 6. Zarząd podjął także decyzję o wspieraniu publikacji dotyczących Polonii, a wydawanych przez inne podmioty i wydawnictwa, w tym przez Redakcję Informatorów Biograficznych z Kielc;
 7. Fundacja Polonia Semper Fidelis wspierała także inicjatywę Stowarzyszenia Muzeum Policji, które w 9 miastach Polski prezentowało wystawę „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego". Fundacja brała udział w organizacji tych wystaw oraz towarzyszących wystawie konferencji naukowych.